Doprava ZDARMA nad 1000 Kč
v Hradci Králové a okolí
Objednáte-li do 15:00,
květinu doručíme stejný den
604 773 457
Po - Pá 8 - 18, So 8 - 13

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky Ing. Miroslav Voňka, IČO: 495 80 012, DIČ: CZ 6101161473, se sídlem Labská 436 Smiřice 503 03 (dále jen „Dodavatel“) platí pro objednávku a poskytování služeb Dodavatele v oblasti prodeje zboží zejména řezaných květin s nabídkou uvedenou na internetové adrese www.rozvozkvetin.cz

Kontaktní údaje Dodavatele:
Mobil: +420 604 773 457
Email: zahradnictvivonka@gmail.com

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené smlouvy prodeji a rozvozu květin (dále „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem na straně jedné a jinou fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem na straně druhé prostřednictvím internetového prezentace Dodavatele, umístěné na adrese www.rozvozkvetin.cz, jejím předmětem je poskytování prodeje zboží zejména řezaných květin a jejich rozvoz dle aktuální nabídky Dodavatele. Internetová prezentace není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
1.2. Vymezení některých pojmů užívaných v obchodních podmínkách:

  • Objednatel – je podnikatel nebo spotřebitel
  • Spotřebitel – je každá fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy s Dodavatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
  • Podnikatel – je Objednatel, který není spotřebitel. Podnikatelem je osoba, která uzavírá Smlouvu s Dodavatelem v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností, jakož i osoby jednající jeho jménem nebo účet Podnikatele
  • Internetový obchod – je internetová prezentace zřízená za účelem nabídky zboží dodávaného Dodavatelem na základě přijatých objednávek od Objednatelů a potvrzených od Dodavatele.

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje inzerci jednotlivého zboží prodávaného Dodavatelem. V případě „slev, slevových akcí, zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, a tedy konečná. Uvedené ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků vyjma nákladů na dopravu (výše nákladů na dopravu je odvyslá od vzdálenosti dodacího místa od prodejny Dodavatele a bude Objednateli sdělena, před uzavřením smlouvy).
2.2. Platbu za odebrané zboží je možné učinit v prodejně Dodavatele, nebo elektronicky pomocí internetové platební brány, či okamžitým bankovním převodem, přičemž Objednatel má právo zvolit způsob platby dle uvedených v Internetovém obchodě, kdy poplatek za uskutečnění skrz platební bránu je vždy uveden a Objednateli znám před odesláním objednávky.
2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Vztahy a případné spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
2.4. Dodavatel si vyhrazuje právo jakékoli slevy, slevové akce, zboží v akci kdykoliv s okamžitou platností odvolat. Požadovat slevu po odvolání není možné. Dále Objednatel bere na vědomí, že zboží a jeho cena je stanovena s množstevním a časovým omezením.
2.5 Dodavatel si vyhrazuje možnost uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Objednávka

3.1. Objednávka je Dodavateli zaslána prostřednictvím Internetového obchodu, kdy po výběru objednávaného zboží Objednatel vyplní fakturační údaje (zejména se jedná o identifikační údaje Objednatele). Objednatel také vybere způsob platby a doručení. Zasláním objednávky Objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, v opačném případě Internetový obchod neumožňuje odeslání objednávky. V případě, že součástí objednaného zboží bude alkoholický nápoj je Objednatel povinen prohlásit, že je osobou starší 18 let, jinak Internetový obchod neumožňuje odeslání objednávky.
3.2. Vlivem technické chyby Internetovém obchodě může dojít k zobrazení ceny zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu, v takovém případě Dodavatel nemá povinnost dodat objednané zboží za zobrazenou cenu a kontaktuje Objednatele a sdělí mu skutečnou cenu daného zboží a Objednatel má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou cenu přijme, pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku, byla-li uzavřena, jinak se ruší od počátku Objednávka Objednatele, a to v části týkající se předmětného zboží.
3.3. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizaci platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto obchodní podmínky se nevztahují na podmínky jejich využití, které se vždy řídí podmínkami konkrétní platební služby.
3.4. Objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji celkově zkontrolovat a případně ji opravit. Před odesláním objednávky je Objednatel také informován o celkové ceně objednávky, zejména ceně zboží a ceně dopravy.
3.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel odešle potvrzení přijetí objednávky dle odst. 3.1. obchodních podmínek neprodleně zaslané na emailovou adresu uvedenou Objednatelem. Za situace, kdy email potvrzující objednávku nebude možné doručit na emailovou adresu uvedenou Objednatelem, bude Objednatel bez zbytečného odkladu kontaktován Dodavatelem telefonicky na jím uvedené telefonní číslo. Pokud se nepodaří Objednatele kontaktovat žádným z výše uvedených způsobů, nebude ze strany Dodavatele k takové objednávce přihlíženo.
3.6. Uzavřením Smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Objednateli zboží na Objednatelem uvedenou adresu, a to za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami, a Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu zboží.
3.7. V případě výběru způsobu platby na prodejně Dodavatele se za den splnění povinnosti zaplatit cenu zboží počítá den, ve kterém byly peněžní prostředky takto uhrazeny Dodavateli.
3.8. Textové znění Smlouvy, jakož i obchodních podmínek poskytne Dodavatel Objednateli zasláním jejich znění na Objednatelem uvedenou emailovou adresu.
3.9. Dodavatel tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán. V případě, že součástí zboží bude alkoholický nápoj je Objednatel povinen při osobním odběru předložit doklad totožnosti potvrzující věk starší 18 let. Pokud bude zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, je dopravce oprávněn po osobě přebírající zboží požadovat předložení dokladu totožnosti. V případě, že přebírající osobě nebude 18 let, či přebírající osoba odmítne předložit doklad totožnosti, vydá dopravce zboží vyjma alkoholických nápojů. Nevydané zboží bude možné převzít na prodejně Dodavatele, po předložení dokladu totožnosti a prokázání věku starší 18 let.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Dodavatel je povinen dodat zboží až po úplném uhrazení ceny zboží.
4.2. Dodavatel se zavazuje dodat zboží do rukou Objednatele a to jím zvoleným způsobem:

  • dodání zboží prostřednictvím dopravce na adresu zadanou Objednatelem v Objednávce jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná Objednatele,
  • dodání zboží prostřednictvím osobního odběru Objednatele z výdejního místa na prodejně Dodavatele.

4.3. Pokud není Objednatel, či adresát zastižen, pokusí se jej Dodavatel kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Dodané zboží je Objednatel povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupit od Smlouvy. Za marný pokus o dodání objednaného zboží mohou být Dodavatelem účtovány poplatky.
4.4. Termín dodání zboží je stanoven Objednatelem při zadávání objednávky dle pravidel tam uvedených a Spotřebitel bere na vědomí, že tento čas je pouze orientační.

5. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží od okamžiku uzavření Smlouvy.
5.2. Dodavatel tímto důrazně upozorňuje Spotřebitele, že s ohledem na povahu většiny dodávaného zboží (tj. řezaných květin a jejich kytic) není možné v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. e) od Smlouvy odstoupit, jelikož se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.
5.3. Pro účely odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Dodavatele dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Dodavatele. Spotřebitel je oprávněn, nikoliv povinen, pro odstoupení použít tento vzorový formulář odstoupení od Smlouvy.
5.4. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud Spotřebitel odeslal odstoupení v poslední den příslušné lhůty.
5.5. Účastníci jsou povinni vrátit si plnění z takto zrušené Smlouvy.
5.6. V písemném odstoupení od Smlouvy uvede Spotřebitel číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny Dodavatelem. Dodavatel je povinen vrátit Spotřebiteli zaplacenou cenu za zboží, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od Smlouvy, nebo poštovní poukázkou na adresu Spotřebitele.
5.7. Spotřebitel nemůže v souladu s ustanovení § 1837, občanského zákoníku, odstoupit mimo jiné od smlouvy dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6. Reklamační podmínky

6.1. Pokud má převzaté zboží v době, kdy Objednatel věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Dodavatel odpovídá.
6.2. Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
6.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu, nebo toto zboží svojí povahou je zuživatelné.
6.5. Dodavatel není povinen nároku Spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.6. U prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
6.7. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
6.8. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
6.9. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je Objednatel povinen sdělit Dodavateli, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
6.10. Změna volby bez souhlasu Dodavatele je možná jen tehdy, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
6.11. Objednatel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Objednateli nebo do místa určeného k dodání.
6.12. Dodavatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Objednateli v této lhůtě sdělí.
6.13. Reklamaci Spotřebitele, včetně odstranění vady, Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se Spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy (tedy odstoupit od Smlouvy).

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Dodavatelem zpravovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně zpracování osobních údajů, za účelem plnění předmětu Smlouvy.
7.2. Bližší informace týkající se zpracování a nakládání s osobními údaji lze nalézt na „Zásady ochrany osobních údajů„.
7.3. Objednatel má možnost Dodavateli sdělit, že nechce dále zasílat obchodní sdělení na emailovou adresu jím uvedenou v objednávce.
7.4. Státní dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů internetová adresa www.uoou.cz .

8. Mimosoudní vyřizování vzniklých sporů se Spotřebiteli a státní dozor

8.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je vedle obecných soudů příslušná i Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019
9.2. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.